agrowy
Baş Editör

Nematisit Nedir?

6 Dakikalık Okuma
1 Ocak 2021 Cuma
Bitki Koruma
Nematod
Özet
Yuvarlak kurtlar ve iplik kurtları gibi parazitik kurtları kontrol etmek için kullanılan nematisitler, dünya çapından en yaygın kullanılan pestisitlerdendir.
0
Paylaş

Nematodları, yani toprak veya suda yaşayan mikroskobik parazitik kurtları öldürmek için kullanılan kimyasal böcek ilaçlarına Nematisit denir. Mikroskobik olan bu canlılar, bitki dokusu yada kökleri ile beslendikleri için büyük hasarlara neden olabilir. Özellikle bitkinin kök sistemine zarar veren endoparazitler en zararlı grubudur.

Nematisitlerin varlığı, Garreau’nun 1854’de karbon bisülfidin insektisidal değerini bulmasıyla başlar.

Fleming ve Baker'a göre, toprak fümigasyonu için karbon bisülfid kullanımı ilk kez 1869'da Thenard tarafından önerilmiştir. O dönemlerde filoksera bağ bitinin Fransız Bağlarına verdiği zarar endişe verici düzeydeydi. 1860’larda Amerika’dan gelen bu bitin, 1885’e kadar, 1 milyon hektar Fransız üzüm bağını yok ettiğini bilinir.

Nematisitlerin çoğu, yüksek uçuculuğa sahip geniş spektrumlu pestisitlerdir. Bununla birlikte, çevreye çok az veya hiç etkisi olmayan bazı doğal nematisitler de vardır.

Nematisitler, nematodlara karşı nematisidal veya nemastatik etkilere sahip olabilir. Nematod bileşikleri oldukça toksiktir ve maruz kalan nematodları öldürür, oysa nemastatik bileşikler nematodları öldürmez, ancak nematodun konakçı bitki köklerine doğru hareketini engeller veya nematod yumurtalarının çıkmasını geciktirir.

Nematisitler, topraktaki uçuculuğuna göre fumigant ve fumigant olmayan nematisitler olarak gruplandırılır.

Fumigant Nematisitler

Fumigant nematisitler, dar ila geniş spektrumlu etkileri olan toksik bileşiklerdir. Parazitik nematodları öldürmenin yanı sıra, çok sayıda toprak kaynaklı zararlı ve patojen türüne karşı da etkili olabilirler. Fumigantlar, toprağı dezenfekte etmek ve toprakta bulunan zararlıların neden olduğu verim kaybını azaltmak için kullanılır. Toprağa uygulandığında, fümigant bileşikler, toprak parçacıkları arasındaki açık boşluklardan veya su tabakası içinde çözünerek hareket eden gaz formunda hedef organizmalara ulaşır.

Fumigant nematisitler, kumlu topraklarda killi toprağa göre daha etkilidir. Fumigantların gaz halinde uygulanması, su dolu gözenek boşluklu topraklardaki etkisini azaltabilir. Toprağın sıcaklığı fumigantların etkisini olumsuz etkileyen bir diğer nedendir. Sıcak topraklarda uygulanan uçuculuğu, soğuk topraklara göre daha yüksektir. Örneğin, 1,3-dikloropropenin, 5 ila 25°C arasında değişen toprak sıcaklıklarında toprağa uygulamalarındaki nematisidal etki gayet başarılıdır. Ek olarak, topraktaki gazların düzgün hareket etmesi için yeterli toprak nemi gereklidir. Bu nedenle aşırı toprak nemi, fumigant nematisitlerin etkinliğini azaltacaktır.

Fumigant nematisitler, malzemeyi toprağa enjekte eden ve tek işlemde polietilen malç ile toprağı kaplayan fümigasyon ekipmanı ile toprağa uygulanır. Sebze fidelerinin işlenmiş yataklara nakledilmesi genellikle fumigant tipine ve oranına, toprak nemine ve toprak sıcaklığına bağlı olarak, nematodlar öldürüldüğünde ve tüm fumigant nematisit kalıntıları yeterince dağıldığında fümigasyondan iki ila üç hafta sonra gerçekleşir. Kimyasal fumigantlar, topraktaki nematod popülasyonlarının azaltılmasında oldukça etkilidir. Bununla birlikte, bunların uygulanmasının zor olması, fümigant olmayanlara kıyasla uzun bir yeniden giriş süresine sahip olması, tampon bölgeleri gerektirmesi ve pahalı olmaları bu bileşiklerin başlıca dezavantajlarıdır.

Fumigantlarla toprak işlemenin amacı, başarılı bitki oluşumu ve büyümesine izin vermek için nematodların popülasyon yoğunluklarını azaltmaktır.

Şeker pancarı kist nematodu
Şeker pancarı kist nematodu

Fümigant Olmayan Nematisitler

Fumigant olmayan nematisitler, ekimden önce, ekim sırasında veya ekimden sonra, nematodların nüfus yoğunluklarını azaltmak ve ürünleri hasardan korumak için sulama, damla sulama veya mahsul yapraklarına püskürtme yoluyla uygulanabilen uçucu olmayan toksik kimyasallardır. Bu ürünler; temas etkili veya sistemik nematisitler olmak üzere ikiye ayrılır.

Temas Etkili Nematisit: Topraktaki nematodları doğrudan maruziyetle öldüren nematisitlerdir.

Sistemik Nematisit: Nematodları köklerinden beslenirken öldüren nematisitlerdir.

Toprağa uygulandığında, fumigant olmayan bileşikler toprak suyundaki hareketle dağılır. Fümigant nematisitlerin aksine, fumigant olmayanların etkinliği toprak sıcaklığına bağlı değildir. Bu bileşiklerin önemli bir dezavantajı, etkinliklerinin genellikle nematod kontrolü için 1,3-dikloropropen gibi fumigantlardan daha az olmasıdır. Özellikle kumlu topraklarda olmak üzere, fumigant olmayan aktif bileşenlerin hızlı süzülmesi de etkinliklerini azaltabilir. Toksisite ve çevresel kaygılar nedeniyle birçok fumigant olmayan nematisidin piyasadan kaldırılması, toksisite ve çevresel kaygı endişelerini gideren ve etkili nematod yönetimi sunan yeni nesil kimyasal bileşiklerin geliştirilmesini teşvik etmiştir.

Nematisitlerden En Fazla Faydayı Elde Etmek İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Mevcut bitki-parazitik nematod tiplerini ve topraktaki popülasyon yoğunluklarını bilin.
  • Ekimden önce uygulama oranını,uygulama derinliğini ve zaman aralıklarını bilin. Bu bilgi, nematisit etiket talimatlarında bulunabilir ve nematisitleri uygulamadan önce dikkatlice takip edilmelidir.
  • Önerilen hızı doğru bir şekilde sağlamak için bir nematisit uygulayıcının nasıl kalibre edileceğini öğrenin.
  •  Nematisitleri uygulamadan önce çevre ve toprak koşullarını (toprak sıcaklığı, toprak nemi, yağış ve rüzgar hızı) öğrenin. 48-72 saat içinde şiddetli yağış olacağı tahmin ediliyorsa nematisitler kullanılmamalıdır.       

Toprak fumigantları, tek başına veya fümigant olmayan nematisitler ile kombinasyon halinde çiftçilere bitki paraziti nematodları için etkili ve güvenilir kontrol seçenekleri, verim ve ürün kalitesini arttırıcı karlar sağlayabilir. Toprağa fumigant nematisitler ile muamele edilmesi çiftçiler için çok faydalı olmuştur; ancak çevresel kaygılar bu ürünlerin geniş kullanımını kısıtlayabilir. 1,3-dikloropropen, birçok sebze çeşidinin tarlada üretimi için önemli bir nematod yönetim aracı olmuştur. Yeni etkili ve çevresel olarak güvenli, fumigant olmayan nematisitlerin geliştirilmesi, fumigant nematisidlere olan bağımlılığı azaltmıştır, ancak fumigantların uygulanması çiftçiler için hala büyük değere sahiptir.

İlgili Ürünler

Nematisit Uygulama Yöntemleri

  • Fümigasyon

Toprak fumigasyonunda etkinliği, gözenekliliği ve homojenliği arttırmak için, fumigant uygulama öncesinde toprak işlenir. Bu işleme ile nematodlar için uygun saklanma alanları olan veya fümigant hareketliliğini engelleyebilen kalıntı bitki kökleri ayrışmış olur.

Yeterli ancak aşırı olmayan toprak nemi, bazı fumigantların etkinliği için kritik öneme sahiptir.

Fumigantlar tipik olarak toprağın üst 15–40 cm'sine enjekte edilir. Fumigantın havaya uçuşunu en aza indirmek için genellikle derin enjeksiyon yapılmasına rağmen bazı durumlarda toprağın üst katmanlarınada uygulanabilir.

Fümigasyonu takiben, toprak yüzeyinden fümigant kaybını geciktirmek için toprak yüzeyi sıkıştırılır.

Fümigasyon genellikle atmosferik kayıpları en aza indirmek ve hedef organizmaya nematisit vermek için plastik örtülerin kullanılmasını içerir. Bazen brandaların 10 gün boyunca yerinde kalması gerekir. Plastik örtü kullanıldığında bile, fumigant kayıpları aşırı koşullarda% 50'yi geçebilir ve % 80'e yaklaşabilir. Nematisidal aktiviteyi maksimize etmek ve metil bromür ve diğer fumigantların atmosferik kayıplarını azaltmak için çeşitli enjeksiyon sıcaklıkları ve plastik tabaka bileşimleri kullanılmıştır. Geçirimsiz örtü, ılık sıcaklıklar ve derin enjeksiyon genellikle nematisidal aktiviteyi arttırır ve çok daha küçük miktarlarda fumigant kullanımına izin verir.

  • Sulama 

Nematisitlerin sıvı ve emülsiyon edilebilir formülasyonları genellikle yüzey veya damla sulama sistemleri yoluyla uygulanabilir. Özellikle damla sulama, bir tarlaya verilen aktif bileşen miktarını hassas bir şekilde kontrol etmenin yanı sıra su miktarını düzenlemenin bir yolunu sunar, böylece aktif bileşenin kök bölgesinin ötesine ve yeraltı suyuna sızması önlenebilir.

Damla sulama kullanımı aynı zamanda tarla çalışanları için gerekli kişisel koruyucu ekipman miktarını da azaltır. Nematisitlerin kök bölgesi altında süzülmesini en aza indirmek ve etkinliği en üst düzeye çıkarmak için, uygulamadan sonra 2 hafta tarlalar sulanmaz.  

  • Granüller ve Spreyler 

Fumigant olmayan nematisitlerin uygulanmasında en yaygın olarak uygulanan yöntem granül formülasyonlardır. Fumigant olmayan maddelerin toprağa uygulanmasına yönelik yöntemler kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiştir. Bazı durumlarda, ekim sırasında veya öncesinde nematisitlerin bant uygulamasıyla yeterli kontrol sağlanabilir. Bant uygulamasında, bitki kökleri, kök sisteminin ciddi hasara uğramayacak kadar kuvvetli olacağı bir zamanda sonunda tedavi edilen alanın ötesine büyüyebilir. Karık içi uygulama bazen yapılır, ancak kök bölgesine yeteri ulaşmada olabilir; diğer durumlarda karık içi uygulama tercih edilebilir. Bazı durumlarda, nematisitlerin yan baskı uygulamaları, tesis içi uygulamalara faydalı ikameler veya eklemelerdir. Diğer durumlarda, granüllerin veya spreylerin serpme uygulaması ve ardından toprağın iyice karıştırılması etkili olabilir. Kontrol sağlamak ve nematisidi yeterince geniş bir alana dağıtmak için toprak işleme gereklidir. Topraktaki hareket kabiliyeti zayıf olan nematisitler için kapsamlı bir karıştırma özellikle önemlidir. Granüller yerine spreylerinin kullanılması genellikle dağıtımda daha fazla tekdüzelik sağlar. Birçok yıllık mahsul için, nematisitleri toprağın üst 10-15 cm'sine uygulamak, yaban hayatı için en iyi etkinlik, masraf, kolaylık ve güvenlik dengesini sağlar. Granüllerin çeşitli toprak işleme ekipmanı türleriyle toprağa dağılımına ilişkin araştırmalar, flüoresan boya içeren sepiolit granüllerinin kullanılmasıyla kolaylaştırılabilir. Nematodlar genellikle belirli bir alanda eşit olmayan bir şekilde dağıtılır. Nematisit uygulaması, bir üreticinin tarlasının kullanılmayan alanlarında bile kimyasalları biriktirir.

  • Tohum Kaplama   

Nematisitler nematodlara tohumlar ile birlikte başarılı bir şekilde uygulanabilir. Tohum kaplamasında kullanılan nematisitlerin az sayıda tescil edilmesinin nedenleri arasında, uygulama zorluğu ve tescil masrafları gösterilebilir.

Nematisit uygulaması
Nematisit uygulaması
Kaynaklar
Bu içerik için kaynak belirtilmemiş.